Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
De MedezeggenschapsRaad: mede vormgeven aan het beleid op onze school


 

Wie zijn wij?
Als medezeggenschapsraad bestaande uit leerkrachten en ouders willen wij mede zorgen voor optimale ontplooiing van de kinderen in een inspirerende, uitdagende en veilige leeromgeving.
Om er voor te zorgen dat onze school goed functioneert worden het beleid regelmatig aangepast. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

Klik hier om meer te weten te komen over de MR-leden

Wat doen wij?
Wij beoordelen niet alleen beleidsvoorstellen die van het bestuur/directie komen, maar komen we ook zelf met ideeën en geven gevraagd dan wel ongevraagd advies. We willen in nauw contact staan met ouders en leerkrachten en open staan voor hun vragen, opmerkingen en reacties. Na elke vergadering zullen binnen 4 weken de notulen op aanvraag ter inzage beschikbaar zijn en een samenvatting hiervan opgenomen worden in het schoolblaadje de Kattebel.

Wat is een MR en wat doen ze?
De schooldirecteur, de clusterdirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op school. Voor heel wat beslissingen zijn zij verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad.
Er zijn verschillende soorten beslissingen / voornemens:
- Degene waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren
- Degene waarover de MR advies moet geven
- Degene waarvoor instemming van de MR vereist is

De MR is dus niet de baas maar is er om actief mee te denken met de schoolleiding, zodat zij goede beslissingen nemen. Goed voor kinderen, ouders en personeel.

Waar heeft de MR het over dit schooljaar?
In de vergaderingen van de MR komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde:
•    Communicatieplan
•    TSO en BSO
•    Schoolontwikkelplan
•    Gezondheidsprotocol
•    Inzet van financiële middelen
•    Behandelen officiële stukken vanuit de directie of de GMR*
•    Eventueel nog in te brengen onderwerpen van ouders of leerkrachten

U in de medezeggenschapsraad? Ja, waarom eigenlijk niet?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de school van uw kind en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management luisteren naar uw argumenten en samen verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Onze MR heeft plek voor iedereen die de school een warm hart toedraagt.
Momenteel is de MR op volle bezetting maar u kunt zich vast aanmelden voor het geval er een plek vrij komt.
De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent nu al welkom als toehoorder, bij interesse kunt u vragen naar het toehoordersbeleid.


Heeft u vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen? Of wilt u als ouder een vergadering bijwonen?
Spreek gerust een van de MR leden aan of stuur een mail naar mr@obsdebelhamel.nl


* De GMR is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van alle 15 scholen die onder de stichting RBOB de Kempen vallen. In de GMR zit een lid van elke school MR waarbij ook hier de helft bestaat uit ouders en de andere helft uit teamleden. De GMR vergadert net als de MR zo'n 6 keer per schooljaar. De onderwerpen waarin de GMR adviseert en meedenkt zijn bovenschools, oftewel gaan niet over zaken die spelen op een individuele school maar betreft alle scholen binnen de stichting.