Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Algemene informatie over Het Facet

Het Facet, niet zo maar een school
 
Het Facet verzorgt basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen die in het reguliere onderwijs niet voldoende tot hun recht komen en soms zelfs vastlopen.
 
Missie en doelstellingen
Binnen het onderwijs van Het Facet, staan de drie pijlers centraal:
·       'leren leren'
·       'leren denken'
·       'leren voor het leven'
Deze kernthema's vormen de onderlegger voor de doelstellingen die worden nagestreefd en de methodiek die gehanteerd wordt.
 
Doelstellingen:
  1. Vergroten van het zelfsturend leren (versterken van executieve functies), waarbij verantwoordelijkheid, vertrouwen en autonomie centraal staan.
  2. Leerlingen geven zelf actief sturing aan hun ontwikkeling, middels persoonlijke leerdoelen.
  3. De focus ligt op het denkproces.
  4. Ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden.
  5. Ontwikkelen of versterken van een 'groei-mindset'.
 
Werkwijze, methodiek
Om er zorg voor te dragen dat leerlingen de einddoelen voor het basisonderwijs behalen, wordt gewerkt met doorgaande (sterk) gecompacte leerlijnen. Bij de verwerking van de leerstof wordt een beroep gedaan op de hogere orde denkniveaus (Bloom) om zo de bijbehorende denkvaardigheden te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de didactiek van het onderzoekend en ontdekkend leren. Een didactische werkwijze waarbij het denkproces van de leerling steeds centraal staat. De onderwijsactiviteiten worden in samenhang en in een betekenisvolle context aangeboden, passend bij de uitgangspunten van de kernconcepten.
Het versterken van een op groei gerichte mindset bij de leerlingen, loopt als een rode draad door het onderwijs binnen het Facet. De specifieke begeleidersvaardigheden van de leerkrachten binnen Het Facet zijn hierbij een belangrijk instrument.
Om het zelfsturend vermogen van de leerlingen te vergroten wordt onder meer het TASC ('Thinking Actively in a Social Context') onderzoeksmodel gehanteerd. Kinderen maken zich het cyclisch werken eigen door na te denken over vragen als: 'Hoe moet iets aangepakt worden?, 'In welke stappen?', 'Welk doel of welke doelen moeten bereikt worden?', 'Indien doelen niet bereikt worden; waar ligt het aan?' Hierbij worden kinderen bewust gemaakt van de vaardigheden die bij deze werkwijze vereist zijn (executieve functies) en worden ze actief betrokken bij het versterken hiervan.
De leerkracht heeft een coachende rol bij het leerproces. Leerlingen worden actief betrokken om richting te geven aan hun ontwikkeling. In samenspraak met de leerkracht en ouders, kiezen zij persoonlijke leerdoelen.
 
Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen Stichting De Kempen (ook wel RBOB De Kempen genoemd).
Op het gebied van meer-/hoogbegaafdheid richt RBOB het onderwijs globaal op een viertal niveaus in.
Niveau 1 betreft onderwijs met verkorte instructie.
Bij niveau 2 gaat het om verkorte instructie en minder verwerking.
Bij niveau 3 zijn de kernbegrippen compacten en verrijken. Er wordt op schoolniveau ook buiten de groep invulling gegeven aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind (vaak een dagdeel per week in de plusklas).
Voor kinderen die het nodig hebben om naast het onderwijs op de school ook met gelijkgestemden hun uitdagingen te vinden, is er een bovenschoolse plusgroep -één per cluster- ingericht voor één dagdeel per week. Dit is het niveau 4.
Het uitvoeren van niveau 5 biedt kansen aan kinderen die niet op de gewone basisschool op hun plek zijn, toch in een reguliere setting en nauw verbonden met de mogelijkheden van die gewone basisschool, onderwijs te volgen.
 
Het onderstaand overzicht brengt het gehanteerde onderscheid tussen de niveaus in beeld.

Niveau 5 = Voltijdsonderwijs
Niveau 4 = Plusgroep
Niveau 3 = Compacten van de reguliere lesstof en verrijken van het onderwijsaanbod
Niveau 2 = Verkorte instructie met minder verwerking
Niveau 1 = Verkorte instructie
  
Wij hechten er grote waarde aan om in samenspraak met de huidige school te bekijken of alle kansen op zorgniveaus 1 t/m 4 volledig zijn benut. Wanneer er echter geconstateerd wordt dat er sprake is van handelingsverlegenheid in de huidige situatie en dat het voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind wenselijk is dat voltijds HB onderwijs wordt aangeboden, wordt verkend of het mogelijk is uw kind een plaats te bieden op Het Facet.


Is Het Facet een passende onderwijsplek voor mijn kind?
In samenspraak zullen we bekijken of het onderwijs- en begeleidingsaanbod binnen Het Facet, past bij uw kind. Om een gedegen afweging te maken, vinden wij het belangrijk dat er een pychodiagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden bij uw kind, waarin naast een weergave van het gemeten intelligentieniveau ook informatie wordt gegeven over de persoonskenmerken van uw kind.
Ondanks dat wij te allen tijde kijken naar de ontwikkelbehoeften van uw kind en een daarbij passend onderwijsaanbod, hanteren we als richtlijn dat bij uw kind een totaal IQ van 130 is gemeten. Wij realiseren ons dat er reeds sprake kan zijn van onderpresteren, waardoor de testuitslag wordt beïnvloed. In dergelijke situaties is breder hb-specialistisch onderzoek nodig, om een zorgvuldige afweging te maken voor eventuele toelating tot Het Facet.
Het kan zijn dat er bij uw kind naast een hoge intelligentie, sprake is van een leerprobleem. Binnen ons onderwijs, zijn er veel mogelijkheden om uw kind passende begeleiding te bieden.
In een aantal situaties zie je dat kinderen door een onderwijsaanbod dat qua niveau onvoldoende uitdagend is, internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek laten zien. Met een passend onderwijsaanbod waarbij wordt ingespeeld op de begeleidings- en onderwijsbehoeften van het kind, verdwijnt of vermindert dit gedrag weer.
Het is eveneens mogelijk dat er naast de hoogbegaafdheid ook sprake is van een 'op zichzelf staand' gedragsprobleem bij uw kind. In samenspraak met u en de school waar uw kind momenteel onderwijs volgt, zullen we dan een inschatting maken van de aard en de ernst van het gedragsprobleem van uw kind en de mogelijkheden die er vanuit Het Facet zijn om uw kind in zijn/haar ontwikkeling te begeleiden. In deze gevallen zal er met de huidige school gekeken worden, welk arrangement past bij deze vorm van begeleiding.
 

Interesse / contact

Indien u interesse heeft in Het Facet:
  • stuurt u een brief met motivatie per mail naar directie@obsdebelhamel.nl;
  • vermeld in de mail s.v.p. duidelijk dat het om een oriëntatie op Het Facet gaat en vermeld naast de naam van de huidige school ook uw telefoonnummer, zodat wij u desgewenst telefonisch kunnen bereiken.
  • Graag ontvangen wij tevens een verslag van een intelligentieonderzoek waaruit blijkt dat uw kind hoogbegaafd is.
  • Ook de didactische gegevens en sociaal emotionele gegevens van uw kind zijn voor ons van belang.
Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. Indien wij denken dat er een mogelijkheid is uw kind past binnen Het Facet wordt er een gesprek met u samen met de huidige school gepland (driehoeksgesprek) en kunt u Het Facet komen bekijken.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar Dieneke Berends-ten Broeke, locatiedirecteur van De Belhamel en Het Facet. Het mailadres is
directie@obsdebelhamel.nl.