Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

 Openbare basisschool De Belhamel

Missie  
De Belhamel voorziet in de behoefte aan openbaar basisonderwijs in Dommelen.
Vanuit de identiteit van het openbaar onderwijs zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst of religie. We leren kinderen dat iedereen zichzelf mag blijven, binnen afgesproken regels, en dat er zoveel verschillen als mensen zijn. Deze actieve tolerantie is een van de belangrijkste kernwaarden binnen de school en bepaalt onze grondhouding. Respect hebben en tonen voor jezelf, de ander en je omgeving is een belangrijk uitgangspunt.
Op De Belhamel werken leerlingen en leerkrachten in een veilige en inspirerende omgeving aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Met brede ontwikkeling bedoelen we: leren met hoofd, hart en handen. Onze leerlingen ontplooien hun talenten en ontwikkelen zich tot zelfstandige, tevreden en kritisch denkende jonge mensen.
 
Visie 
Om bovenstaande missie te realiseren heeft de school onderstaande visie geformuleerd.

 • Onderwijs met hoofd, hart en handen
  • Goed presteren door goed in je vel te zitten.
  • Taal, lezen, rekenen en de sociaal -emotionele ontwikkeling staan centraal in ons onderwijs. We halen het beste uit de kinderen. Dit betekent dat elke leerling de basisschool verlaat met ten minste het niveau dat bij zijn ontwikkelingsperspectief past.
  • We bieden onderwijs met veel structuur. Leerkrachten zijn voorspelbaar en kinderen weten wat er van hen wordt verwacht.
 • De ruime school
  • Leren, spelen en bewegen: binnen én buiten in een groene, ruime, eigentijdse, veilige en rijke (leer)omgeving. 
 • Groots in kleinschaligheid
  • Leerlingen en leerkrachten van de hele school kennen elkaar. Als kinderen elkaar kennen zijn ze eerder geneigd elkaar te helpen. Kinderen leren zo van verschillen tussen mensen. Leerlingen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig! Dit besef leidt tot respect voor elkaar.
  • De lijnen binnen de school zijn heel kort.
  • We werken vanuit de basisgedachte van het openbaar onderwijs 'niet apart, maar samen!'
 • Samen leren en spelen in het Integraal Kind Centrum Dommelen
  • De Belhamel en kinderopvang IK-OOK vormen samen het Integraal Kindcentrum Dommelen gevormd. IKC Dommelen is een wijkvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Een plek waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving leren, spelen, zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Een allesomvattend speel-en leercentrum waar ouders terecht kunnen bij één centrum met een compleet aanbod voor kinderen vanaf de geboorte tot hun middelbare schooltijd.
  • IK-OOK verzorgt kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang, voorschoolse opvang en een peuterprogramma.
  • Er is tevens een bibliotheekvoorziening in het IKC met veel aandacht voor leesbevordering en leesplezier. Op school wordt gewerkt vanuit de principes van LIST (Lezen IS Top!)
  • In het IKC Dommelen werken bevlogen medewerkers die presteren met plezier.
  • Leren en opvoeden gaan hand in hand, waarbij de school en ouders vanuit gedeelde verantwoordelijkheid handelen. Dit partnerschap vraagt een goede relatie met wederzijds respect en een open communicatie waarbij relevante informatie uitgewisseld wordt. Daarnaast gaan wij voor actief ouderschap. Hieronder verstaan wij een actieve rol van ouders bij opvoeding en onderwijs.
  • Het IKC Dommelen wil een ontmoetingspunt in en voor Dommelen zijn en werkt waar mogelijk en zinvol actief samen met instellingen en verenigingen in de wijk.

Identiteit
De Belhamel werkt vanuit de basisgedachte van het openbaar onderwijs 'niet apart, maar samen!'
Op school leren de kinderen daarom begrip en waardering voor elkaar te hebben in een sfeer en omgeving waar alle kinderen zich thuis voelen ongeacht godsdienst of levensovertuiging, levensbeschouwing of sociale herkomst. Aandacht en respect voor onze multiculturele en veelzijdige samenleving horen daar ook bij. Centraal staat dat de kinderen en leerkrachten met wederzijds respect en een grote mate van tolerantie met elkaar om (leren) gaan. We willen een school zijn die actief pluriform is. Dit betekent dat we kinderen actief laten kennis maken met de verschillende wereldgodsdiensten.
 
 'Groots in kleinschaligheid':
De zorg en aandacht die de school voor leerlingen heeft is voor ouders het belangrijkste motief om voor De Belhamel te kiezen. We kennen onze leerlingen en bieden het onderwijs en waar nodig de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft. Team, leerlingen en ouders kennen elkaar en vormen een hechte speel- en leergemeenschap in Dommelen. Doordat we deel uitmaken van een IKC kunnen ouders terecht bij centrum voor onderwijs en opvang. In 2014-2015 is de school ingrijpend verbouwd en heeft het schoolplein een metamorfose ondergaan. We creëren een natuurlijke en rijke schoolomgeving zowel binnen als buiten, waarin kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld.

Veel van bovenstaande aspecten gelden ook voor Het Facet, echter het onderwijsaanbod is gestoeld op een andere onderwijsvisie, daar deze kinderen een andere onderwijsbehoefte hebben. Meer informatie vindt u hierover elders op de site.