Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

 Openbare basisschool De Belhamel en Het Facet

 

Missie De Belhamel en Het Facet  

OBS De Belhamel en Het Facet zijn een onderdeel van Integraal Kind Centrum (IKC) Dommelen.   

  • Wij stellen ambitieuze doelen voor onszelf en onze leerlingen binnen een veilig leerklimaat.   

  • Wij voelen ons betrokken en stimuleren betrokkenheid bij onze leerlingen, hun ouders en externe partners.   
     

Visie (reguliere) De Belhamel   

Op OBS De Belhamel bieden wij zo inclusief mogelijk onderwijs.  We zien onze school als een afspiegeling van de maatschappij. Vanuit professionaliteit en respect werken wij samen met ouders en leerlingen.   

Als team bieden wij structuur en voorspelbaarheid om een optimaal leerklimaat te realiseren.    

We geven onderwijs vanuit wetenschappelijke inzichten, met de focus op taal, rekenen, lezen en burgerschap, waarbij afwisselend gebruik wordt gemaakt van boeken, bewegen, handelen en digitale middelen.    

Daarnaast stimuleren wij leerlingen om effectief leergedrag te ontwikkelen en geven we ruimte voor de creatieve ontwikkeling.    

Het leren van sociaal emotionele vaardigheden is structureel verankert in het onderwijs op De Belhamel. Leerlingen leren over zichzelf, hun relatie met anderen en hun omgeving.    

De kleinschaligheid van onze school faciliteert saamhorigheid, veiligheid en betrokkenheid.   
 

 Visie Het Facet, voorziening voor hoogbegaafde kinderen   

Op Het Facet werken wij vanuit een veilig pedagogisch klimaat, dat ruimte geeft aan individuele verschillen binnen de mogelijkheden van ons onderwijs.   

We bieden onderwijs aan hoogbegaafde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij de hoogbegaafdheid voorop moet staan. We onderzoeken samen met ouders en de thuisschool of Het Facet de meest passende plek is.     

In ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst. Dit doen we door aandacht te geven aan het ontwikkelen van vaardigheden, sociaal- en emotionele ontwikkeling passend bij onze specifieke doelgroep.   

Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig, sociaal en kritisch denkende mensen.   

   

Kernwaarden    
Als school hebben we 3 kernwaarden vastgesteld, die een directe link hebben met de kernwaarden die beschreven zijn in het koersplan van RBOB De Kempen. Onze missie en onze schoolvisie sluiten goed aan bij de algemene missie en visie van RBOB De Kempen.    

De drie kernwaarden die we hebben vastgesteld zijn:   

  • Ambitie;   

  • Veiligheid;   

  • Betrokkenheid.   

   

Hieronder is uitgewerkt wat we eronder verstaan:   

Ambitie:   

Wij zijn een professioneel team dat zich blijft ontwikkelen.   

We stellen hoge doelen, stemmen ons gedrag daarop af, evalueren en stellen bij, we inspireren elkaar en we halen uit leerlingen en uit onszelf wat erin zit!   

Veiligheid:   

Leerlingen mogen zichzelf laten zien, fouten maken en daarvan leren. Leerlingen worden gezien en hun kwaliteiten worden herkend in een positief groepsklimaat waarin leerlingen leren deel te zijn van een groep.   

Betrokkenheid:   

Op IKC Dommelen hebben we aandacht voor iedereen binnen de school. Samen zijn we gemotiveerd om vanuit aandacht, nieuwsgierigheid, interesse, passie en optimisme de verbinding met elkaar aan te gaan.